جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

۶ نکته برای بهبود onboarding یا جامعه پذیری کارکنان جدید(بخش دوم)

۴. فرهنگ شرکت را در جامعه پذیری خود ایجاد کنید فعالیت های مشارکتی، مانند تمرین های تیم سازی، ملاقات و خوش آمدگویی مجازی، یا جلسات داستان گویی، برای معرفی استخدام های جدید به فرهنگ سازمان. این امر به آن ها کمک می کند تا احساس ارتباط و همسویی با ارزش ها و ماموریت شرکت داشته […]