جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آزمون ماک PHRi  در آکادمی مهرپندار

آزمون ماک PHRI چیست؟ آزمون ماک PHRI همان امتحان اصلی بین المللی است که به شکل آزمایشی و برای سنجش میزان معلومات و آمادگی در مقایسه با استانداردهای جهانی سنجش میزان قبل از ورود به امتحانات اصلی برگزار می‌گردد. آیا آزمون ماک همانند امتحانات داخلی موسسات است؟ تفاوت امتحانات ماک با امتحانات متداول در موسسات در […]